process-based money allocation

by
Wooden coins that represent the value to share
Wooden coins that represent the value to share

On one evening, the residents of the community where I stay distributed the money from a job that everyone participated in, through a process.

Instead of dividing money according to a fixed pattern or key, the final distribution of the money is more flexible and unpredictable when done processually. The goal is not to give everyone equal shares, as a key or fixed agreement would. Instead, it's a process that aims to divide by taking more variables into account: the needs of the participants, the context, the situation, etc. It is a much more dynamic method, which therefore divides the money with a higher "intelligence". Whether John receives 100€ and Jo only 10€, the validation of the money divided doesn’t come from comparing amounts, but from each person's relationship to those amounts. The process ends when everyone feels satisfied/good/right.

It's a step towards changing our view of money. It's about considering what I need right now, rather than hoarding while still having more than enough "fat reserves". Recognising that everyone's needs and situations continuously change, and that distributing these financial nutrients in a very adaptable/flexible/dynamic way better aligns with that.

For this process, we take our time. We do it in a circle where we create time and space for this process. Because, we're not just distributing money, there's more to it; it's not a monoculture of activity. We gain more insight and become more aware of what took place or happened during the work. What someone enjoyed doing, what they didn’t. What someone struggled with, etc. Emotions & perceptions arise in everyone. These are handled skilfully within and by the group in a circular manner. It is also a process of cleansing and connection.

Nederlandse versie

Op een avond hebben de bewoners van de community waar ik verblijf, het geld van een job, waar allen hebben aan deelgenomen, procesmatig verdeeld.

In plaats van geld te verdelen volgens een vast stramien, een vaste sleutel, is de eind verdeling van het geld beweeglijkere en onvoorspelbaar indien we dit procesmatig doen. Het doel is niet van iedereen gelijke delen te geven, wat een sleutel of een vaste afspraak doet. Maar het is een proces dat tracht met een fijnere gevoeligheid te verdelen. Het neemt hierin meer variabelen mee; de noden van de deelnemers. de context speelt mee, de situatie,... Het is een veel beweeglijkere methode, dat geld dan ook met een hoger "intelligentie" weet te verdelen. Of Jan 100€ heeft en Piet 10€, de validatie gaat niet uit van bedragen te vergelijken, maar de relatie van ieder persoon tot die bedragen. Het proces eindigt wanneer iedereen een tevreden/goed/correct gevoel heeft.

Het is een stap in een richting waarbij we onze kijk tot geld veranderen. Waarbij we uitgaan van wat ik heb ik nu op dit moment nodig, ipv iets toe te eigenen terwijl je nog meer dan genoeg "vet reserves" hebt. Erkennen dat ieders noden en situaties continue veranderen en dat een verdeling van deze financiële nutriënten op een zeer veranderlijk/flexibel/bewegelijk manier daar veel beter op aan sluit.

Voor dit proces nemen we onze tijd, we doen dit in cirkel waar we tijd en ruimte maken voor dit process. Want we verdelen niet enkel geld, er komt meer bij kijken, t'is geen monocultuur van activiteit. We krijgen meer inzicht, we worden bewuster van wat er speelt of gespeeld heeft tijdens het werk. Wat iemand leuk vond om te doen, wat niet. Waar iemand het lastig mee had, etc... Emoties & percepties komen in ieder naar boven. Deze worden cirkel-gewijs en met kunde in en door de groep behandeld. Het is bij deze ook een proces van opschonen en verbinding.